درباره‌ی مجله

این وب سایت نمونه است. به سایت اصلی مجله مراجعه کنید.

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره 135772

صاحب امتياز:‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

شماره‌ی مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 18268-124

شاپا الکترونیک: 9813-1735

شاپا (چاپی): 7853- 1735


دسترسی به مقالات این مجله
رایگان می باشد.

ضریب تاثیر : 0.0420

 

مدیر مسؤول: دکتر محمود کیوان آرا

سردبیر: دکتر محمدرضا رضایتمند

مدیر داخلی: دکتر راحله سموعی

دبیر حوزه فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت: دکتر سکینه سقاییان نژاد
دبیر حوزه کتابداری پزشکی: دکتر حسن اشرفی ریزی
دبیر حوزه مدیریت سلامت: دکتر مرضیه جوادی


 

تماس با دفتر مجله
آدرس: اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی: 8174673461
تلفن: 37925123-031
دورنگار: 36684799-031
Email: jim@mng.mui.ac.ir

اطلاعیه‌ها

شماره کنونی

دوره 17، شماره 6، 1399 (شماره پیاپی 76) - در حال تکمیل
تاریخ نشر: 1399-11-15

مقاله پژوهشی

نمایش همه‌ی شماره‌ها